Monthly observances under construction

About this month.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noumenia (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noumenia_kata_Selene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agathos_Daimon (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athene_ (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aphrodite_Heracles_Hermes_and_Eros (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artemis (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollon (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseidon_and_Theseus (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triakas (30)