Gamelion under construction

About this month.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenaia
Festival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theogamia
Festival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrifice for Apollon_Apotropaius__Apollon_Nymphegetes__Nymphs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrifice for Athene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrifice for Kourotrophos__Hera__Zeus_Teleius__Poseidon.